Reklamačný poriadok

Úvod Reklamačný poriadok

Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený od firmy: Zoltán Moravčík - Eurográtis. 

Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov. 
Záručná doba pre kupujúceho, ktorý je právnický subjekt alebo fyzická osoba - podnikateľ je 12 mesiacov.
Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe.

 

Ku každému tovaru zakúpenému vo firme: Zoltán Moravčík - Eurográtis je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra alebo v sídle firmy bloček z RP, ktoré slúžia zároveň ako záručný list.

 

Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.
Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Výrobok nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).
Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Náklady na dodanie reklamovaného tovaru predávajúcemu uhrádza kupujúci.
Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady za vzniknuté poplatky za spätné zaslanie bicykla kupujúcemu vo výške 12 Eur.
Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené:
· mechanickým poškodením tovaru, ktoré spôsobil kupujúci po prevzatí produktu,
· nesprávnym používaním tovaru,
· používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prostrediu, pre ktorý je tovar určený,
· neodborným zásahom pri používaní alebo zanedbaním starostlivosti a údržby tovaru,
· nadmerným zaťažovaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii k tovaru, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
· pri preprave produktu po prevzatí kupujúcim,
· vodou, ohňom, statickou alebo atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
· použitím iných komponentov, než sú komponenty použité výrobcom, dodávateľom alebo predajcom,
· opravou alebo úpravou tovaru osobami, ktoré nie sú oprávnené na vykonávanie záručných opráv, 
· opotrebovaním, charakteristickým pre daný materiál alebo použitie.
 
Ak bude kupujúci reklamovať vyššie uvedené vady, reklamácia môže byť odôvodnene zamietnutá.
 

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

· či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
· či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
· či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

 

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:

 

Zoltán Moravčík - Eurográtis

ulica: Vojanská č. 48
079 01 Veľké Kapušany

tel: 0944 592 975

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK INTERNETOVÉHO OBCHODU PRIMA BIKE

upravujúci reklamačné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim (ďalej len "RP")

Úvodné ustanovenia.


1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode PRIMA BIKE je Zoltán Moravčík - Eurográtis, Vojanská č.48, 079 01 Veľké Kapušany.

2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru. Kupujúcim je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania.

Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

3. Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

4. Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných objednávateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.


Postup vybavovania reklamácií.


1. V zmysle tohto RP, môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu osobne alebo doručením tovaru na adresu firmy: Zoltán Moravčík - Eurográtis, Vojanská č.48, 079 01 Veľké Kapušany.

2. Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:
• kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, tel. kontakt),
• predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha, popis vady
• komu je reklamácia adresovaná,
• dátum podania reklamácie,
• podpis objednávateľa alebo podpis Oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.

• musí byť priložený doklad - faktúra alebo bloček z registračnej pokladne o kúpe výrobku v našej firme. 


3. V prípade podania reklamácie písomne Oprávnenou osobou v mene objednávateľa musí byť k reklamácii priložené plnomocenstvo na zastupovanie objednávateľa vo veci reklamácie.

4. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 2. tohto článku bude považovaná za neoprávnenú.

5. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Objednávateľ vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad.

6. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:
• pri poštových - kurierskych zásielkách – deň doručenia reklamácie do sídla objednávateľa
• pri osobnom doručení – dátum na kópii reklamácie, ktorým potvrdí objednávateľ doručenie

 

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

7. Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.

8. Objednávateľ je oprávnený tento Reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Objednávateľ určí zverejnením na svojej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku.

 

Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť od 01.02.2019. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1   


Copyright 2018 - 2024 © primabike.sk